тел/факс +375223378274
email: kancel@baa.by
Адрес: 213410, Могилевская обл.,
г. Горки, ул. Мичурина, 5
Обратная связь

Belorus Respublikasyna okuwa gelmek üçin ilki bilen ýokary okuw jaýyndan Çakylyk almak gerekdir

1. Okuwa Çakylyk berilmegi üçin siziň:

  • daşary ýurda gitmäge ygtyýar berýän pasportyňyzyň kopiýasy (suratly sahypasy) we rus dile terjimesi;
  • bilim derejäňizi tassyklaýan dokumentiň (attestat, diplom) kopiýasy we rus dile terjimesi;
  • Belorus Respublikasyna okuwa gelmäge Çakylyk berilmegini sorap BDOHA-nyň rektorynyň adyna arza.

Ýokarda agzalan resminamary faks (+375-2233-7-96-54), elektron poçta (fms_baa@mail.ru), sossial sahypalarymyz (http://vk.com/bdoha, Line id: @otq0923t, https://www.facebook.com/fms.baa, http://ok.ru/fms.bgsha) üstleri bilen bize ugradyp bilersiňiz.

2. Resminamalary ugradanyňyzdan soň Çakylyga garaşyň.

Çakylyk taýýarlanyp Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň konsulluk bölümine ugradylýar. Şondan soň siz daşary ýurda gitmäge ygtyýar berýän pasportyňyz bilen Ilçihananyň konsulluk bölümine baryp okuw wizasynyň berilmegini haýyş etmeli.

Okuw wizasy mugt basylýandyr!!!

3. Okuwa gelmek üçin türkmenhowaýollaryndan ýa-da belawiýanyň uçaryna petek satyn almaly.

Okuwa girmek üçin daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary 1-dekabra çenli kabul edilýär.

Biz size sapaklar başlamaka, 1-nji sentýabra çenli BDOHA gelmekligi maslahat berýäris.

Üns beriň gadyrdanlar!!! Okuwa uçmagyňyzdan 10-15 gün öňünden bize şu belgilere +375 223 37 96 69; +375 223 37 96 64 jaň edip siziň öňüňizden akademiýamyzyň ulagy çykjaklygyny anyklaň.